NPF-Norsk Porfyriforening

VEDTEKTER

NPF- NORSK PORFYRIFORENING - 2014

§ 01 Navn
Foreningens navn er NPF - Norsk Porfyriforening, og er en interesseorganisasjon for alle personer som har diagnosen porfyri og deres familiemedlemmer.


§ 02 Foreningens formål
NPF skal spre kunnskap om porfyrisykdommene, og på den måten være med på å forebygge sykdomsutbrudd hos anleggsbærere.  NPF skal gi støtte og råd til personer som har fått diagnosen porfyri - og også deres familiemedlemmer og pårørende - ved å ivareta deres interesser.


§ 03 Kontingent - familiemedlemskap
Som medlem av NPF kan opptas personer med diagnosen porfyri. Medlemskap kan også tegnes av familiemedlemmer. Kontingenten for medlemskap fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.


§ 04 Organisasjonens organer
Årsmøte og Styremøte


§ 05 Valg
NPF ledes av et styre som består av Leder, nestleder, 3 styrerepresentanter og 2 varamedlemmer. Styrets leder, 1. og 3. styrerepresentant og 1. vara velges for en periode på 2 år, gjeldene fra årsmøtet 2011. Nest-leder, 2. styrerepresentant og 2. vara velges for en periode på 1 år, gjeldende fra årsmøtet 2011. Etter dette hvert annet år.


Det velges årlig en valgkomite på 3 personer. 1 medlem stiller som leder av valgkomiteen, mens de to andre stiller som medlemmer. Valgkomiteens leder velges for en periode på 2 år gjeldende fra årsmøtet 2012. Valgkomiteens medlemmer velges for en periode på 1 år gjeldende fra 2012. Deretter velges valgkomiteens medlemmer for 2 år. Valgkomiteens innstilling skal skriftlig fremlegges for styret, minst 1 – en uke før fastsatt dato for årsmøtet.


Valg avgjøres ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Betalt medlems-kontingent innebærer rett til å stille til valg til alle verv og til å ha fulle organisatoriske rettigheter i NPF, for myndige personer over 18 år.


Valgkomiteens leder og medlemmer kan ikke sitte sammenhengende lenger enn en 2 års-periode. En person fra valgkomiteen får ansvaret med å legge frem valgkomiteens innstilling på årsmøtet. Det står fritt til valgkomiteen å bestemme hvem av representantene som deltar på årsmøtet. Dersom ingen fra valgkomiteen har anledning til å delta på årsmøtet, gis styret i NPF anledning til å legge frem valgkomiteens innstilling.

§ 06 Familiemedlemmer i Valgkomite og i styret

Da porfyrisykdommer som oftest er arvelige, vil medlemsmassen i NPF inneha mange medlemmer fra samme slekt. Medlemmer som sitter i valgkomiteen har fri rett til å foreslå og å velge medlemmer fra egen familie dersom det oppfattes som det beste for styrets sammensetting og for foreningens drift. Familiemedlemmer skal derfor ikke utelukkes fra å velges inn i styret eller i valgkomiteen på bakgrunn av sitt familiebånd til enkeltmedlem i sittende valgkomite. Valgkomiteen skal imidlertid i første omgang bestrebe seg til å velge medlemmer av ulikt kjønn, med ulike porfyrisykdommer og med tilhørighet på ulike steder i landet. Det viktigste kriteriet for å velges inn i styret eller i valgkomiteen må uansett være det enkelte medlems interesse for å utvikle NPF i tråd med foreningens formål.

§ 07 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøte i NPF skal avholdes hvert år innen 1. September. Innkalling til årsmøte skal skje med minst 2 ukers varsel til alle medlemmer, vedlagt forslag til dagsorden. Årsberetning og regnskap for forrige driftsår, samt budsjett og virksomhetsplan for inneværende driftsår skal legges frem for årsmøtet.


Årsberetning og regnskap for forrige driftsår, samt budsjett og virksomhetsplan for inneværende driftsår, skal som hovedregel offentliggjøres i eller sammen med Porfyri-Nytt. Dersom det ansees formålstjenlig, vil styret kunne ta stilling til om sakspapirene kun skal sendes til de medlemmer som ønsker å motta sakspapirene, enten pr. post eller på e-post. Slik beslutning må styret avgjøre for hvert år. Opplysninger om slik beslutning må offentliggjøres i Porfyri-Nytt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemskontingenten for inneværende år være innbetalt.


Årsmøtet skal i den grad det er formålstjenlig, bli avholdt på ordinær medlemssamling. Årsmøtet kan også, dersom det ansees mest hensiktsmessig, bli avholdt separat fra ordinær medlemssamling. Styret avgjør årlig egnet og hensiktsmessig dato for avvikling av årsmøtet. Styrerepresentantene i NPF har møteplikt på årsmøte, med mindre det foreligger gyldig fraværsgrunn.  Vedtak om iverksetting og/eller forandring av vedtektene til NPF krever 2/3 flertall.


§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Foreningens styre kan innkalle til ekstraordinært årsmøte for behandling av særskilt sak som ikke kan utstå til det ordinære årsmøtet. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når minst 1/3 av medlemmene krever det. For ekstraordinært årsmøte gjelder de regler for møterett, saksbehandling osv. som er fastsatt for årsmøte.


§ 09 Administrasjon
NPF`s daglige ledelse kan utføres av en ansatt daglig leder eller av innleid driftskonsulent/koordinator. Stillingen som daglig leder eller innleid driftskonsulent/koordinator kan være et medlem av styret eller også en som ikke er medlem av styret. Dersom daglig leder/driftskonsulent/koordinator ikke er medlem av styret, har personen både møteplikt og møterett på styremøtene.


Styrerepresentantene i NPF har møteplikt/svarplikt på 3 årlige styremøter, med mindre det foreligger gyldig fraværsgrunn. Ved gyldig fravær innkalles vara-representant. Styremøtene skal i regelen foretas i løpet av våren, dagen før avvikling av årsmøtet og på senhøsten – innen 15. desember. Minst ett av styremøtene skal avholdes med ordinært oppmøte. Styret bestemmer selv hvilke styremøte (r) som skal avvikles med ordinært oppmøte og hvilke som skal avholdes per e-post eller som telefonmøte.


§ 10 Bruk av alkohol og representasjon i NPF

Alkohol ansees for alle porfyrityper som lite gunstig, da dette kan trigge til akutte anfall og lengre sykdomsperioder. Som et ledd i å markere helsefremmende tiltak, gis ikke styrets representanter anledning til å nyte alkohol under representasjon av NPF. Dette gjelder på årsmøter, styremøter og annen møtevirksomhet i NPF`s regi. Det henstilles for øvrig til moderat forbruk på medlemsturer og medlemsmøter.


§ 11 Regnskap
Revidering av regnskap skal foretas av statsautorisert revisor.

§ 12 Utmelding
Et medlem av NPF som ved årets utgang ikke har betalt sin medlemskontingent, blir automatisk strøket fra medlemsregisteret fra nytt år.

§ 13 Oppløsning

Beslutning om oppløsning av foreningen treffes av årsmøte, og krever 2/3 flertall

§ 14 Ikrafttredelse
Disse vedtektene trer i kraft umiddelbart etter konstituerende årsmøte i NPF            


(Revidert 8. mars 2014)


 

 

 

 

 

 

Forside
Styret
Aktiviteter
Likeperson
Medlemskap
Medlemsblad
NPF-orientering
Vedtekter